Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ
Trang Chủ Giới Thiệu Chương Trình Học Tài Liệu Lịch Khai Giảng Học Phí Việc Làm Lộ trình học

Go Back   Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ > WEB - ĐỒ HỌA - LẬP TRÌNH > Web Development > HTML/JavaScript
Đăng Ký Thành Viên Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc


Vui lòng gõ từ khóa liên quan đến vấn đề bạn quan tâm vào khung dưới , trước khi đặt câu hỏi mới.


Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #51  
Old 27-03-2010, 08:22
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
Chữ cuộn từ dưới lên

Một đoạn mã JavaScript khác để tạo chữ cuộn trong khung theo chiều từ dưới lên và dừng lại một lúc cho người dùng xem.... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Copy mã CSS bên dưới và dán vào khu vực HEAD trên trang web của bạn
CSS
Code:
<style type="text/css">
#jump_base {
 overflow-y:hidden;
 width: 200px;
 height: 100px;
 border: 2px dotted #000099;
 margin: auto;
 padding: 0 10px 0 10px;
 font-size: .9em;
 font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
}

#jump_base a {
 color: #000099;
 background-color: inherit;
}

.news {
 background-color: #DDDDDD;
 color: inherit;
}
</style>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->
Bước 2: Đặt mã JavaScript bên dưới vào phần HEAD
JavaScript
Code:
<script language="javascript">
// Created by: Mike Hudson :: http://www.afrozeus.com

/*
To change the values in the setupLinks function below.
You will notice there are two arrays for each of Titles and
Links. Currently there are 3 items in each array, but you can easily
expand on that by adding to the array. For example, to add a 4th record,
you would simply include the following 2 lines at the end of setupLinks
function:

arrLinks[3] = "someURL.htm";
arrTitles[3] = "Some title";
*/
function setupLinks() {
 arrLinks[0] = "http://forums.webdeveloper.com/forumdisplay.php?s=&forumid=3";
 arrTitles[0] = "If you have any questions, be sure to visit our forums.";
 arrLinks[1] = "http://javascript.internet.com/new/";
 arrTitles[1] = "Don't miss anything — check our new additions.";
 arrLinks[2] = "http://www.webreference.com/programming/javascript/diaries/";
 arrTitles[2] = "Want to learn JavaScript? Start at the beginning.";
}

var m_iInterval;
var m_Height;
//window.onload = wl;
var iScroll=0;

var arrLinks;
var arrTitles;

var arrCursor = 0;

var arrMax;
window.onload=wl;

function wl() {
 m_iInterval = setInterval(ontimer, 10);
 var base = document.getElementById("jump_base");

 m_Height = base.offsetHeight;

 var divi = parseInt(m_Height/5);
 m_Height = divi*5;

 var td1 = document.getElementById("td1");
 var td2 = document.getElementById("td2");
 var td3 = document.getElementById("td3");
 td1.height = m_Height-5;
 td2.height = m_Height-5;
 td3.height = m_Height-5;

 arrLinks = new Array();
 arrTitles = new Array();

 setupLinks();
 arrMax = arrLinks.length-1;
 setLink();
}
function setLink() {
 var ilink = document.getElementById("jump_link");
 ilink.innerHTML = arrTitles[arrCursor];
 ilink.href = arrLinks[arrCursor];
}
function ontimer() {
 var base = document.getElementById("jump_base");
 iScroll+=5;
 if (iScroll>(m_Height*2)) {
  iScroll=0;
  arrCursor++;
  if (arrCursor>arrMax)
   arrCursor=0;
  setLink();
 }
 if (iScroll==m_Height) {
  pause();
  m_iInterval = setTimeout(resume, 4000);
 }
 base.scrollTop=iScroll;
}
function pause() {
 clearInterval(m_iInterval);
}
function resume() {
 m_iInterval = setInterval(ontimer, 10);
}


</script>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->
Bước 3: Copy mã HTML bên dưới và dán vào khu vực BODY trên trang web của bạn
HTML
Code:
<div id="jump_base" class="news" onmouseover="pause()" onmouseout="resume()">
 <table class="news">
  <tr>
  <td id="td1"> </td></tr>
  <tr><td id = "td2" valign="middle" align="center"><a id="jump_link" href="" target="_new"></a></td></tr>

  <tr><td id="td3"> </td></tr>
 </table>
</div>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->


Bạn có thể xem các mã tương tự bên dưới
- Chữ cuộn kiểu karaokê
- Chữ cuộn kiểu ticker
- Chữ cuộn từng kí tự
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về ScrollersTheo chiều đứng
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #52  
Old 31-03-2010, 13:21
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
Kiểm tra dữ liệu của biểu mẫu

Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để kiểm tra dữ liệu do người dùng nhập vào trong một chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Mã CSS bên dưới dùng cho định dạng hiệu ứng, hãy copy nó vào phần HEAD của web
CSS
Code:
<style>
#errordiv {
 border: 1px solid red;
 background-color: #FFAFAF;
 display: none;
 width: 50%;
 margin: 5px;
 padding: 5px;
}

.required {
 background-color: #CC4444;
}

.required:focus {
 background-color: #fff;
 border: 1px solid #f00;
}

.checkit {
 background-color: #E0E5EF;
}
</style>
Bước 2: Đặt mã JavaScript bên dưới vào phần HEAD
JavaScript
Code:
<script type="text/javascript" src="chkform.js"></script><script type="text/javascript">
function configureValidation(f,alerttype){
 f.firstname.isAlphaNumeric = true;
 f.lastname.isAlphaNumeric = true;
 f.email.isEmail = true;
 f.phone.isPhoneNumber = true;
 f.birthday.isDate = true;
 f.postalcode.isEmpty = true;
 f.password1.isLengthBetween = [4,255];
 f.password2.isMatch = f.password1.value;
 f.comments.optional = true;
 var preCheck = (!f.infohtml.checked && !f.infocss.checked && !f.infojs.checked) ? errormsg[0] : null;
 return validateForm(f, preCheck, 'required', alerttype);
}
</script>
Bước 3: Đặt mã HTML bên dưới vào phần BODY
HTML
Code:
<div>
<form action="#" method="post" onsubmit="return configureValidation(this,3)" onreset="confirm(errormsg[99])">
<table class="formtable">
<tr>
<td>First Name:</td>
<td><input class="checkit" type="text" id="First name" name="firstname" value="" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Last Name:</td>
<td><input class="checkit" type="text" id="Last name" name="lastname" value="" class="text"></td>

</tr>
<tr>
<td>Email:</td>
<td><input class="checkit" type="text" id="Email" name="email" value="" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Email Preferred:</td>
<td><select name="emailpreferred">
<option value="text">Text</option>
<option value="html">HTML</option>
<option value="flash">Flash</option>
</select></td>

</tr>
<tr>
<td>Phone: (US only) </td>
<td><input class="checkit" type="text" id="Phone" name="phone" value="000-000-0000" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Birthday:</td>
<td><input class="checkit" type="text" id="Birthday" name="birthday" value="mm-dd-yyyy" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Gender:</td>
<td>Male:<input type="radio" name="gender" value="male" class="radio" checked="checked"> Female:<input type="radio" name="gender" value="female" class="radio"></td>

</tr>
<tr>
<td>Password:</td>
<td><input class="checkit" onKeyPress="checkCapsLock( event )" id="Password" type="password" name="password1" value="" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Re-Enter:</td>
<td><input class="checkit" onKeyPress="checkCapsLock( event )" id="Password again" type="password" name="password2" value="" class="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>Postal Code</td>
<td><input class="checkit" name="postalcode" type="text" id="Postal code" onKeyPress="javascript:checkNumber(this);" onKeyUp="javascript:checkNumber(this);"></td>
</tr>
<tr>

<td colspan="2">Select one or more of the following:</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">HTML:<input type="checkbox" name="infohtml" value="true" class="checkbox"> CSS:<input type="checkbox" name="infocss" value="true" class="checkbox"> JavaScript:<input type="checkbox" name="infojs" value="true" class="checkbox"></td>
</tr>
<tr>
<td>Comments:</td>
<td><textarea id="Comment" name="comments" class="text" cols="20" rows="4"></textarea></td>
</tr>

</table>
<div id="errordiv"> </div>
<div>
<input type="submit" name="submit" value="Submit" class="button"> <input type="reset" name="reset" value="Reset" class="button"></td>
</form>
</div>
Bước 4: các file cần tải
Files
chkform.jsCác hiệu ứng tương tự
- Kiểm tra thông tin trình duyệt
- Kiểm tra trạng thái trực tuyến của trang
- Kiểm tra độ phân giải màn hình


Một vài nhãn tương tự: kiểm tra, dữ liệu, biểu mẫu, trạng thái, CapsLock, chuỗi, thư điện tử, mật khẩu, điện thoại, kí tự, số lượng
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Biểu mẫuHạn chế
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #53  
Old 02-04-2010, 09:09
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
Trình chơi nhạc giao diện iPod

Website bạn có một hệ thống âm thanh/âm nhạc? Bạn đang tìm một trình chơi nhạc bắt mắt cho website của mình? Bạn là một người hâm mộ các sản phẩm của Ap... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Tải các file bên dưới về
Files
[URL="http://www.javascriptbank.com/javascript/multimedia/iPod_Player_using_Flash/iPod_Player_using_Flash.zip"]Đoạn mã tương tự
- Trình chơi nhạc giao diện WMP và iPhone 3G
- Trình chơi nhạc bằng JavaScript
- Trình chơi nhạc MIDI


Một vài nhãn tương tự: trình chơi nhạc, giao diện, iPod, âm thanh, âm nhạc, Apple, bắt mắt, Flash, máy nghe nhạc
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về MultimediaÂm thanh
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #54  
Old 09-04-2010, 08:39
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
Tìm các ngày Chủ Nhật

Hiệu ứng có thể tìm các ngày Chủ Nhật trong một tháng nào đó do người dùng chỉ định.... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Copy mã JavaScript bên dưới và dán vào khu vực HEAD trên trang web của bạn
JavaScript
Code:
<script language="JavaScript">
<!-- Begin
function WeekStart(Month, Year, StartOfWeekDay) {
 _Date = new Date(Year, Month, 1)
 _LastDate = new Date()
 _LastDate = new Date(_Date)
 _LastDate.setMonth(_Date.getMonth() + 1)
 _LastDate.setHours(_LastDate.getHours() - 24)
 _Returns = new Array()
 if (StartOfWeekDay == null) {
  StartOfWeekDay = 0
 }
 var I = 1
 while (I <= _LastDate.getDate()) {
  _Date.setDate(I)
  if (_Date.getDay() == StartOfWeekDay) {
   _Returns[_Returns.length] = new Date(_Date)
   I += 6
  }
  I++
 }
 return(_Returns)
}
// End -->
</script>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->
Bước 2: Đặt mã HTML bên dưới vào phần BODY
HTML
Code:
<form>Month <select name="Month"><option value="0">Jan
</option><option value="1">Feb
</option><option value="2">Mar
</option><option value="3">Apr
</option><option value="4">May
</option><option value="5">Jun
</option><option value="6">Jul
</option><option value="7">Aug
</option><option value="8">Sep
</option><option value="9">Oct
</option><option value="10">Nov
</option><option value="11">Dec

</option></select><br>
Year <input type="text" name="Year" size="4" maxlength="4"><br>
<input type="button" value="Get Days" onclick="alert(WeekStart(document.forms[0].Month.value, document.forms[0].Year.value, 0))">
</form>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->


Hiệu ứng cùng chức năng
- Tìm các ngày lễ
- Tìm các cặp hình giống nhau
- Tìm các cặp hình giống nhau
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Thời gianHợp lệ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #55  
Old 13-04-2010, 15:39
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
Khung chữ tự động trượt

Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng một dòng chữ tự động cuộn từ phải sang trái trong một khung v... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Đặt mã JavaScript bên dưới vào phần HEAD
JavaScript
Code:
<script type="text/javascript">
	
	var useWidth = "400px";
	var speed = 250 // greater is slower;

	var message = "Now is the time for all good men to come to the aid of their country. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. | ";

	// Remember to include the vertical bar | at the end of the message(s);

	var mContainer = "";
	var circleMsg = "";
	var prevMsg = "";
	var useFloat = "";
	var xV = 0;
	var xL = 0;
	var msgLength = 0;
	
	function updateMessage(){
		
		if (circleMsg == ""){circleMsg = mContainer.lastChild.data}
		else {circleMsg = prevMsg}
		var separatorIdx = circleMsg.lastIndexOf('|');
		if (separatorIdx == -1){separatorIdx = msgLength}
		circleMsg = circleMsg.substring(1,separatorIdx);
		var spliceStr = message.substring(0,msgLength-separatorIdx-1);
		var dispMsg = circleMsg+spliceStr;
		mContainer.removeChild(mContainer.lastChild);
		mContainer.appendChild(document.createTextNode(dispMsg));
		prevMsg = circleMsg+'|'+spliceStr;
		setTimeout("updateMessage()",speed);
	}

	function startCrawl(){

		mContainer.appendChild(document.createTextNode(message))
		setTimeout("updateMessage()",3000); // delay before crawl start;
	}

	function stayHome(){

		var nV = 0;
		var nL = 0;
		if(!document.body.scrollTop)
			{
			 nV = document.documentElement.scrollTop;
			 nL = document.documentElement.scrollLeft;
			}
		else	{
			 nV = document.body.scrollTop;
			 nL = document.body.scrollLeft;
			}
		if (nV == 0){window.scrollBy(0,1)}
		useFloat.style.top = nV+xV+"px";
		useFloat.style.left = nL+xL+"px";
		setTimeout("stayHome()",50);
	}

	window.onload=function(){

		mContainer = document.getElementById('crawl');
		document.getElementById('isFloat').style.width = useWidth;
		msgLength = message.length;
		useFloat = document.getElementById('isFloat');
		useFloat.style.left = ((screen.width-30)/2)-(parseInt(useWidth)/2)+"px";
		xV = useFloat.offsetTop;
		xL = useFloat.offsetLeft;
		stayHome();
		startCrawl();
	}

</script>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->
Bước 2: Đặt mã HTML bên dưới vào phần BODY
HTML
Code:
<Div id='isFloat' style='position:absolute;bottom:20px;overflow:hidden;height:28px;border:solid black 1px;font-size:14pt;background-color:lightyellow;color:darkblue'>

<Div id='crawl' style='padding:3px;white-space:nowrap'></Div>

</Div>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->


Các hiệu ứng tương tự
- Điền dữ liệu tự động
- Cửa sổ popup tự động trượt
- Phân đoạn cho khung chữ
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về ScrollersTheo chiều đứng
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #56  
Old 15-04-2010, 22:31
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
Trình F.A.Q kéo thả

Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo một bảng F.A.Q"]F.A.Q[/URL] trên trang web của mình. Đây là ... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Đặt mã JavaScript bên dưới vào phần HEAD
JavaScript
Code:
<script type="text/javascript">
<!-- Begin
// Created by: Fang :: http://tinyurl.com/7v7l8

function toggle(obj) {
// Moz. or IE
var sibling=(obj.nextSibling.nodeType==3)? obj.nextSibling.nextSibling : obj.nextSibling;
// hide or show
if(sibling.style.display=='' || sibling.style.display=='block') {
	sibling.style.display='none';
  obj.firstChild.firstChild.data='+';
  }
else {
	sibling.style.display='block';
  obj.firstChild.firstChild.data='-';
  }
}
//
function initCollapse() {
var oDT=document.getElementById('content').getElementsByTagName('dt');
for (var i=0; i < oDT.length; i++) {
	oDT[i].onclick=function() {toggle(this)};
  var oSpan=document.createElement('span');
  var sign=document.createTextNode('+');
  oSpan.appendChild(sign);
  oDT[i].insertBefore(oSpan, oDT[i].firstChild);
  oSpan.style.fontFamily='monospace';
  oSpan.style.paddingRight='0.5em';
  oDT[i].style.cursor='pointer';
  toggle(oDT[i]);
	}
oDT=null;
}
window.onload=function() {if(document.getElementById && document.createElement) {initCollapse();}}
//-->
</script>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->
Bước 2: Copy mã HTML bên dưới và dán vào khu vực BODY trên trang web của bạn
HTML
Code:
<dl id="content">
  <dt>This is Question #1 <em class="sm">[click here]</em></dt>
   <dd>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
		nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
		volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
		ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
		Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in.<br><br></dd>
  <dt>This is Question #2 <em class="sm">[click here]</em></dt>
   <dd>Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu 
		simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca 
		va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va 
		esser tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental. A un 
		Angleso.<br><br></dd>
  <dt>This is Question #3 <em class="sm">[click here]</em></dt>

   <dd>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
		nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
		volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
		ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
		Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in.</dd>
</dl>
</div>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->


Đoạn mã tương tự
- Nội dung bảng biểu có thể kéo thả
- Khung nội dung kéo thả ở đầu trang
- Kéo thả các đối tượng dùng className
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Ứng dụng
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #57  
Old 20-04-2010, 15:47
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
Đoạn giới thiệu kiểu Flash cho web

Một đoạn giới thiệu giống kiểu Flash được hiển thị trước khi vào trang web. Hiệu ứng có cả chức năng 'Skip intro' nếu người dùng không muốn xem đoạn gi... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Copy mã HTML bên dưới và dán vào khu vực BODY trên trang web của bạn
HTML
Code:
<DIV id=splashcontainer style="POSITION: absolute; WIDTH: 350px"></DIV><LAYER 
id=splashcontainerns width="450"></LAYER>
<SCRIPT>
/*
Dynamic Splash Screen effect- © Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com) Updated: 00/12/18
For full source code, installation instructions, 100's more DHTML scripts, and Terms Of Use, 
Visit http://dynamicdrive.com
*/

//Specify the paths of the images to be used in the splash screen, if any.
//If none, empty out array (ie: preloadimages=new Array())
var preloadimages=new Array("bongbong.gif","bongbong.gif")
//configure delay in miliseconds between each message (default: 2 seconds)
var intervals=2000
//configure destination URL
var targetdestination="http://javascriptbank.com"

//configure messages to be displayed
//If message contains apostrophe('), backslash them (ie: "I'm fine")

var splashmessage=new Array()
var openingtags='<font face="Arial" size="4">'
splashmessage[0]='<img src="bongbong.gif"> JavaScriptBank.com <img src="bongbong.gif">'
splashmessage[1]='Bank of free JavaScript'
splashmessage[2]='over 2000+ free JavaScript code'
splashmessage[3]='please wait...'


var closingtags='</font>'

//Do not edit below this line (besides HTML code at the very bottom)

var i=0

var ns4=document.layers?1:0
var ie4=document.all?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0
var theimages=new Array()

//preload images
if (document.images){
for (p=0;p<preloadimages.length;p++){
theimages[p]=new Image()
theimages[p].src=preloadimages[p]
}
}

function displaysplash(){
if (i<splashmessage.length){
sc_cross.style.visibility="hidden"
sc_cross.innerHTML='<b><center>'+openingtags+splashmessage[i]+closingtags+'</center></b>'
sc_cross.style.left=ns6?parseInt(window.pageXOffset)+parseInt(window.innerWidth)/2-parseInt(sc_cross.style.width)/2 : document.body.scrollLeft+document.body.clientWidth/2-parseInt(sc_cross.style.width)/2
sc_cross.style.top=ns6?parseInt(window.pageYOffset)+parseInt(window.innerHeight)/2-sc_cross.offsetHeight/2 : document.body.scrollTop+document.body.clientHeight/2-sc_cross.offsetHeight/2
sc_cross.style.visibility="visible"
i++
}
else{
window.location=targetdestination
return
}
setTimeout("displaysplash()",intervals)
}

function displaysplash_ns(){
if (i<splashmessage.length){
sc_ns.visibility="hide"
sc_ns.document.write('<b>'+openingtags+splashmessage[i]+closingtags+'</b>')
sc_ns.document.close()

sc_ns.left=pageXOffset+window.innerWidth/2-sc_ns.document.width/2
sc_ns.top=pageYOffset+window.innerHeight/2-sc_ns.document.height/2

sc_ns.visibility="show"
i++
}
else{
window.location=targetdestination
return
}
setTimeout("displaysplash_ns()",intervals)
}function positionsplashcontainer(){
if (ie4||ns6){
sc_cross=ns6?document.getElementById("splashcontainer"):document.all.splashcontainer
displaysplash()
}
else if (ns4){
sc_ns=document.splashcontainerns
sc_ns.visibility="show"
displaysplash_ns()
}
else
window.location=targetdestination
}
window.onload=positionsplashcontainer

</SCRIPT>


Đoạn mã tương tự
- Đoạn giới thiệu tuyệt vời với Flash và JavaScript
- Đoạn giới thiệu mở đầu kiểu chớp giật
- Đoạn giới thiệu cho web 2


Một vài nhãn tương tự: đoạn giới thiệu, giới thiệu, kiểu Flash, Flash, hiển thị, chức năng, Skip intro,
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Trình duyệtHiệu ứng trang
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #58  
Old 23-04-2010, 15:35
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
Chuột có ngôi sao bay quanh

Hiệu ứng tạo ra các đốm vàng bay quanh con trỏ chuột sau đó hội tụ tại một điểm. Một hiệu ứng JavaScript rất đẹp và hữu ích ... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Dùng mã JavaScript để cài đặt hiệu ứng
JavaScript
Code:
<script language="JavaScript">
<!--
/*
Dancing Stars cursor (Submitted by Kurt at kurt.grigg@virgin.net)
Modified and permission granted to Dynamic Drive to feature script in archive
For full source, usage terms, and 100's more DHTML scripts, visit http://dynamicdrive.com
*/

if (document.all){
document.write('<div id="starsDiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px">')
for (xy=0;xy<7;xy++)
document.write('<div style="position:relative;width:3px;height:3px;background:#FFFF00;font-size:2px;visibility:visible"></div>')
document.write('</div>')
}

if (document.layers)
{window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);}
var yBase = 200;
var xBase = 200;
var yAmpl = 10;
var yMax = 40;
var step = .2;
var ystep = .5;
var currStep = 0;
var tAmpl=1;
var Xpos = 1;
var Ypos = 1;
var i = 0;
var j = 0;

if (document.all)
{
 function MoveHandler(){
 Xpos = document.body.scrollLeft+event.x;
 Ypos = document.body.scrollTop+event.y;
 }
 document.onmousemove = MoveHandler; 
}

else if (document.layers)
{
 function xMoveHandler(evnt){
 Xpos = evnt.pageX;
 Ypos = evnt.pageY;
 }
 window.onMouseMove = xMoveHandler;
}function animateLogo() {
if (document.all)
{
 yBase = window.document.body.offsetHeight/4;
 xBase = window.document.body.offsetWidth/4;
}
else if (document.layers)
{
 yBase = window.innerHeight/4 ;
 xBase = window.innerWidth/4;
}

if (document.all)
{
var totaldivs=document.all.starsDiv.all.length
 for ( i = 0 ; i < totaldivs ; i++ )
 {
var tempdiv=document.all.starsDiv.all[i].style
 tempdiv.top = Ypos + Math.cos((20*Math.sin(currStep/20))+i*70)*yBase*(Math.sin(10+currStep/10)+0.2)*Math.cos((currStep + i*25)/10);
 tempdiv.left = Xpos + Math.sin((20*Math.sin(currStep/20))+i*70)*xBase*(Math.sin(10+currStep/10)+0.2)*Math.cos((currStep + i*25)/10);
 }
}

else if (document.layers)
{
 for ( j = 0 ; j < 7 ; j++ ) 
 {
var templayer="a"+j
 document.layers[templayer].top = Ypos + Math.cos((20*Math.sin(currStep/20))+j*70)*yBase*(Math.sin(10+currStep/10)+0.2)*Math.cos((currStep + j*25)/10);
 document.layers[templayer].left =Xpos + Math.sin((20*Math.sin(currStep/20))+j*70)*xBase*(Math.sin(10+currStep/10)+0.2)*Math.cos((currStep + j*25)/10);
 }
}
currStep += step;
setTimeout("animateLogo()", 15);
}
animateLogo();
// -->
</script>
Bước 2: Copy mã HTML bên dưới và dán vào khu vực BODY trên trang web của bạn
HTML
Code:
<LAYER NAME="a0" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FFFF00" CLIP="0,0,3,3"></LAYER>
<LAYER NAME="a1" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FFFF00" CLIP="0,0,3,3"></LAYER>
<LAYER NAME="a2" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FFFF00" CLIP="0,0,3,3"></LAYER>
<LAYER NAME="a3" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FFFF00" CLIP="0,0,3,3"></LAYER>
<LAYER NAME="a4" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FFFF00" CLIP="0,0,3,3"></LAYER>
<LAYER NAME="a5" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FFFF00" CLIP="0,0,3,3"></LAYER>
<LAYER NAME="a6" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FFFF00" CLIP="0,0,3,3"></LAYER>


Đoạn mã tương tự
- Hệ thống đánh giá bằng ngôi sao
- Ngôi sao nổ
- Các ngôi sao bay


Một vài nhãn tương tự: ngôi sao, bay quanh, đốm vàng, con trỏ chuột, hội tụ, hữu ích, trang trí, hiệu ứng
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Con trỏDi chuyển theo chuột
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #59  
Old 27-04-2010, 07:53
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
CoolClock - Đồng hồ kim tuyệt đẹp với JavaScript

Với hiệu ứng đồng hồ kim bằng JavaScript tuyệt đẹp này, bạn sẽ dễ dàng trang trí cho trang web của mình một bộ hiển thị giờ cực đẹp, bởi hiệu ứng đ... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Đặt mã JavaScript bên dưới vào phần HEAD
JavaScript
Code:
<!--[if IE]><script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script><![endif]-->
<script src="coolclock.js" type="text/javascript"></script>
<script src="moreskins.js" type="text/javascript"></script>
Bước 2: Đặt mã HTML bên dưới vào phần BODY
HTML
Code:
<table align="center">
<tbody><tr><td rowspan="2">
	<canvas style="width: 170px; height: 170px;" height="170" width="170" id="c1" class="CoolClock"></canvas>
	<br>
	<canvas style="width: 170px; height: 170px;" height="170" width="170" id="c2" class="CoolClock:chunkySwiss"></canvas>
	<br>
	<canvas style="width: 170px; height: 170px;" height="170" width="170" id="c4" class="CoolClock:machine"></canvas>
</td><td>
	<canvas style="width: 380px; height: 380px;" height="380" width="380" id="c5" class="CoolClock:fancy:190"></canvas>
</td></tr><tr><td align="center">
	<table><tbody><tr>
 <td align="center">New York<br><canvas style="width: 60px; height: 60px;" height="60" width="60" id="c6" class="CoolClock:chunkySwiss:30:noSeconds:-4 leftRightPad"></canvas></td>
 <td align="center">London<br><canvas style="width: 60px; height: 60px;" height="60" width="60" id="c7" class="CoolClock::30:noSeconds:+1 leftRightPad"></canvas></td>
 <td align="center">Townsville<br><canvas style="width: 60px; height: 60px;" height="60" width="60" id="c8" class="CoolClock:fancy:30:noSeconds:+10 leftRightPad"></canvas></td>
	</tr></tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
Bước 3: Tải các file bên dưới về
Files
coolclock.js
excanvas.js
moreskins.jsHiệu ứng cùng chức năng
- Các hiệu ứng bo tròn góc tuyệt đẹp với JavaScript
- Đồng hồ đếm ngược
- Đồng hồ định dạng 12/24 giờ


Một vài nhãn tương tự: CoolClock, Đồng hồ kim, tuyệt đẹp, 20, giao diện, cài đặt, dòng mã lệnh
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Thời gianĐồng hồ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #60  
Old 01-05-2010, 09:34
JavaScriptBank JavaScriptBank vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Khám Phá
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Tuổi: 35
Bài gởi: 208
Thanks: 0
Thanked 13 Times in 4 Posts
Trình đơn nhiều tầng

Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một trình đơn nhiều cấp nằm ở phía trái trang web. Hiệu ứng... chi tiết tại JavaScriptBank.com - 2.000+ free JavaScript codes


Cách cài đặt

Bước 1: Copy mã JavaScript bên dưới và dán vào khu vực HEAD trên trang web của bạn
JavaScript
Code:
<script type='text/javascript'>

function Go(){return}

</script>
<script type='text/javascript'>

	var NoOffFirstLineMenus=5;			// Number of first level items
	var LowBgColor='white';			// Background color when mouse is not over
	var LowSubBgColor='white';			// Background color when mouse is not over on subs
	var HighBgColor='black';			// Background color when mouse is over
	var HighSubBgColor='black';			// Background color when mouse is over on subs
	var FontLowColor='black';			// Font color when mouse is not over
	var FontSubLowColor='black';			// Font color subs when mouse is not over
	var FontHighColor='white';			// Font color when mouse is over
	var FontSubHighColor='white';			// Font color subs when mouse is over
	var BorderColor='black';			// Border color
	var BorderSubColor='black';			// Border color for subs
	var BorderWidth=1;				// Border width
	var BorderBtwnElmnts=1;			// Border between elements 1 or 0
	var FontFamily="arial,comic sans ms,technical"	// Font family menu items
	var FontSize=9;				// Font size menu items
	var FontBold=1;				// Bold menu items 1 or 0
	var FontItalic=0;				// Italic menu items 1 or 0
	var MenuTextCentered='left';			// Item text position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuCentered='left';			// Menu horizontal position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuVerticalCentered='top';		// Menu vertical position 'top', 'middle','bottom' or static
	var ChildOverlap=.2;				// horizontal overlap child/ parent
	var ChildVerticalOverlap=.2;			// vertical overlap child/ parent
	var StartTop=240;				// Menu offset x coordinate
	var StartLeft=1;				// Menu offset y coordinate
	var VerCorrect=0;				// Multiple frames y correction
	var HorCorrect=0;				// Multiple frames x correction
	var LeftPaddng=3;				// Left padding
	var TopPaddng=2;				// Top padding
	var FirstLineHorizontal=0;			// SET TO 1 FOR HORIZONTAL MENU, 0 FOR VERTICAL
	var MenuFramesVertical=1;			// Frames in cols or rows 1 or 0
	var DissapearDelay=1000;			// delay before menu folds in
	var TakeOverBgColor=1;			// Menu frame takes over background color subitem frame
	var FirstLineFrame='navig';			// Frame where first level appears
	var SecLineFrame='space';			// Frame where sub levels appear
	var DocTargetFrame='space';			// Frame where target documents appear
	var TargetLoc='';				// span id for relative positioning
	var HideTop=0;				// Hide first level when loading new document 1 or 0
	var MenuWrap=1;				// enables/ disables menu wrap 1 or 0
	var RightToLeft=0;				// enables/ disables right to left unfold 1 or 0
	var UnfoldsOnClick=0;			// Level 1 unfolds onclick/ onmouseover
	var WebMasterCheck=0;			// menu tree checking on or off 1 or 0
	var ShowArrow=1;				// Uses arrow gifs when 1
	var KeepHilite=1;				// Keep selected path highligthed
	var Arrws=['tri.gif',5,10,'tridown.gif',10,5,'trileft.gif',5,10];	// Arrow source, width and height

function BeforeStart(){return}
function AfterBuild(){return}
function BeforeFirstOpen(){return}
function AfterCloseAll(){return}


// Menu tree
//	MenuX=new Array(Text to show, Link, background image (optional), number of sub elements, height, width);
//	For rollover images set "Text to show" to: "rollover:Image1.jpg:Image2.jpg"

Menu1=new Array("Home","http://jsbank.topcities.com","",0,20,138);

Menu2=new Array("News","blank.htm","",2);
	Menu2_1=new Array("General","blank.htm","",5,20,150);	
		Menu2_1_1=new Array("CNN","http://www.cnn.com","",0,20,150);
		Menu2_1_2=new Array("ABCNews","http://www.abcnews.com","",0);
		Menu2_1_3=new Array("MSNBC","http://www.msnbc.com","",0);
        Menu2_1_4=new Array("CBSNews","http://www.cbsnews.com","",0);
        Menu2_1_5=new Array("Canadian News","http://news.bbc.co.uk","",2);
             Menu2_1_5_1=new Array("Vancouver Sun","http://www.vancouversun.com","",0,20,150);
             Menu2_1_5_2=new Array("CTV News","http://www.ctvnews.com","",0);
	Menu2_2=new Array("Technology","blank.htm","",3);
		Menu2_2_1=new Array("TechWeb","http://www.techweb.com","",0,20,200);
		Menu2_2_2=new Array("News.com","http://www.news.com","",0);
		Menu2_2_3=new Array("Wired News","http://www.wired.com","",0);

Menu3=new Array("Search Engines","blank.htm","",3);
	Menu3_1=new Array("Altavista","http://www.altavista.com","",0,20,150);
	Menu3_2=new Array("Google","http://www.google.com","",0);
	Menu3_3=new Array("Yahoo","http://www.yahoo.com","",0);

Menu4=new Array("Webmaster","blank.htm","",4);
	Menu4_1=new Array("JSBank","http://jsbank.topcities.com","",0,20,180);
	Menu4_2=new Array("JavaScript Kit","http://jsbank.topcities.com","",0);
	Menu4_3=new Array("Freewarejava","http://www.freewarejava.com","",0);
	Menu4_4=new Array("Web Review","http://www.webreview.com","",0);

Menu5=new Array("Other","javascript:top.location.href='blank.htm'","",1);
	Menu5_1=new Array("Author's Site","http://www.burmees.nl/","",0,20,140);</script>
<script type='text/javascript'>
	var AgntUsr=navigator.userAgent.toLowerCase();
	var AppVer=navigator.appVersion.toLowerCase();
	var DomYes=document.getElementById?1:0;
	var NavYes=AgntUsr.indexOf('mozilla')!=-1&&AgntUsr.indexOf('compatible')==-1?1:0;
	var ExpYes=AgntUsr.indexOf('msie')!=-1?1:0;
	var Opr=AgntUsr.indexOf('opera')!=-1?1:0;
	var Opr6orless=window.opera && navigator.userAgent.search(/opera.[1-6]/i)!=-1
	if(Opr){NavYes=1;ExpYes=0;}
	var DomNav=DomYes&&NavYes?1:0;
 	var DomExp=DomYes&&ExpYes?1:0;
	var Nav4=NavYes&&!DomYes&&document.layers?1:0;
	var Exp4=ExpYes&&!DomYes&&document.all?1:0;
	var Exp6Plus=(AppVer.indexOf("msie 6")!= -1||AppVer.indexOf("msie 7")!= -1)?1:0
	var PosStrt=(NavYes||ExpYes||Opr)&&!Opr6orless?1:0;
	var P_X=DomYes?"px":"",FHtml=null,ScHtml=null,FCmplnt=0,SCmplnt=0;
	var FrstLoc,ScLoc,DcLoc;
	var ScWinWdth,ScWinHght,FrstWinWdth,FrstWinHght;
	var ScLdAgainWin;
	var FirstColPos,SecColPos,DocColPos;
	var RcrsLvl=0;
	var FrstCreat=1,Loadd=0,Creatd=0,IniFlg,AcrssFrms=1;
	var FrstCntnr=null,CurrntOvr=null,CloseTmr=null;
	var CntrTxt,TxtClose,ImgStr;
	var Ztop=100;
	var ShwFlg=0;
	var M_StrtTp=StartTop,M_StrtLft=StartLeft;
	var StaticPos=0;
	var M_Hide=Nav4?'hide':'hidden';
	var M_Show=Nav4?'show':'visible';
	var Par=parent.frames[0]&&FirstLineFrame!=SecLineFrame?parent:window;
	var Doc=Par.document;
	var Bod=Doc.body;
	var Trigger=NavYes&&!Opr?Par:Bod;

	MenuTextCentered=MenuTextCentered==1||MenuTextCentered=='center'?'center':MenuTextCentered==0||MenuTextCentered!='right'?'left':'right';

	WbMstrAlrts=["Item not defined: ","Item needs height: ","Item needs width: "];

	if(Trigger.onload)Dummy=Trigger.onload;
	Trigger.onload=Go;

function Dummy(){return}

function CnclSlct(){return false}

function RePos(){
	FrstWinWdth=ExpYes?FCmplnt?FHtml.clientWidth:FrstLoc.document.body.clientWidth:FrstLoc.innerWidth;
	FrstWinHght=ExpYes?FCmplnt?FHtml.clientHeight:FrstLoc.document.body.clientHeight:FrstLoc.innerHeight;
	ScWinWdth=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;
	ScWinHght=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;
	if(MenuCentered=='justify'&&FirstLineHorizontal){
		FrstCntnr.style.width=FrstWinWdth+P_X;
		var LftXtra=(DomNav&&!Opr)||FCmplnt?LeftPaddng:0;
		ClcJus();
		var P=FrstCntnr.FrstMbr,W=Menu1[5],i;
		for(i=0;i<NoOffFirstLineMenus;i++){P.style.width=W+P_X;P=P.PrvMbr}}
	StaticPos=-1;
	if(TargetLoc)ClcTrgt();
	if(MenuCentered)ClcLft();
	if(MenuVerticalCentered)ClcTp();
	PosMenu(FrstCntnr,StartTop,StartLeft)}

function UnLoaded(){
	if(CloseTmr)clearTimeout(CloseTmr);
	Loadd=0; Creatd=0;
	if(HideTop){
		var FCStyle=Nav4?FrstCntnr:FrstCntnr.style;
		FCStyle.visibility=M_Hide}}

function ReDoWhole(){
	if(ScWinWdth!=ScLoc.innerWidth||ScWinHght!=ScLoc.innerHeight||FrstWinWdth!=FrstLoc.innerWidth||FrstWinHght!=FrstLoc.innerHeight)Doc.location.reload()}

function Check(WMnu,NoOf){
	var i,array,ArrayLoc;
	ArrayLoc=parent.frames[0]?parent.frames[FirstLineFrame]:self;
	for(i=0;i<NoOf;i++){
		array=WMnu+eval(i+1);
		if(!ArrayLoc[array]){WbMstrAlrt(0,array); return false}
		if(i==0){	if(!ArrayLoc[array][4]){WbMstrAlrt(1,array); return false}
			if(!ArrayLoc[array][5]){WbMstrAlrt(2,array); return false}}
		if(ArrayLoc[array][3])if(!Check(array+'_',ArrayLoc[array][3])) return false}
	return true}

function WbMstrAlrt(No,Xtra){
	return confirm(WbMstrAlrts[No]+Xtra+'  ')}

function Go(){
	Dummy();
	if(Loadd||!PosStrt)return;
	BeforeStart();
	Creatd=0; Loadd=1;
	status='Building menu';
	if(FirstLineFrame =="" || !parent.frames[FirstLineFrame]){
		FirstLineFrame=SecLineFrame;
		if(FirstLineFrame =="" || !parent.frames[FirstLineFrame]){
			FirstLineFrame=SecLineFrame=DocTargetFrame;
			if(FirstLineFrame =="" || !parent.frames[FirstLineFrame])FirstLineFrame=SecLineFrame=DocTargetFrame=''}}
	if(SecLineFrame =="" || !parent.frames[SecLineFrame]){
		SecLineFrame=DocTargetFrame;
		if(SecLineFrame =="" || !parent.frames[SecLineFrame])SecLineFrame=DocTargetFrame=FirstLineFrame}
	if(DocTargetFrame =="" || !parent.frames[DocTargetFrame])DocTargetFrame=SecLineFrame;
	if(WebMasterCheck){	if(!Check('Menu',NoOffFirstLineMenus)){status='build aborted';return}}
	FrstLoc=FirstLineFrame!=""?parent.frames[FirstLineFrame]:window;
	ScLoc=SecLineFrame!=""?parent.frames[SecLineFrame]:window;
	DcLoc=DocTargetFrame!=""?parent.frames[DocTargetFrame]:window;
	if (FrstLoc==ScLoc) AcrssFrms=0;
	if (AcrssFrms)FirstLineHorizontal=MenuFramesVertical?0:1;
	if(Exp6Plus||Opr){
		FHtml=FrstLoc.document.getElementsByTagName("HTML")[0];ScHtml=ScLoc.document.getElementsByTagName("HTML")[0];
		FCmplnt=FrstLoc.document.compatMode.indexOf("CSS")==-1?0:1;SCmplnt=ScLoc.document.compatMode.indexOf("CSS")==-1?0:1}
	FrstWinWdth=ExpYes?FCmplnt?FHtml.clientWidth:FrstLoc.document.body.clientWidth:FrstLoc.innerWidth;
	FrstWinHght=ExpYes?FCmplnt?FHtml.clientHeight:FrstLoc.document.body.clientHeight:FrstLoc.innerHeight;
	ScWinWdth=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.clientWidth:ScLoc.document.body.clientWidth:ScLoc.innerWidth;
	ScWinHght=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.clientHeight:ScLoc.document.body.clientHeight:ScLoc.innerHeight;
	if(Nav4){	CntrTxt=MenuTextCentered!='left'?"<div align='"+MenuTextCentered+"'>":"";
		TxtClose="</font>"+MenuTextCentered!='left'?"</div>":""}
	FirstColPos=Nav4?FrstLoc.document:FrstLoc.document.body;
	SecColPos=Nav4?ScLoc.document:ScLoc.document.body;
	DocColPos=Nav4?DcLoc.document:ScLoc.document.body;
	if (TakeOverBgColor)FirstColPos.bgColor=AcrssFrms?SecColPos.bgColor:DocColPos.bgColor;
	if(MenuCentered=='justify'&&FirstLineHorizontal)ClcJus();
	if(FrstCreat){
		FrstCntnr=CreateMenuStructure('Menu',NoOffFirstLineMenus);
		FrstCreat=AcrssFrms?0:1}
	else CreateMenuStructureAgain('Menu',NoOffFirstLineMenus);
	if(TargetLoc)ClcTrgt();
	if(MenuCentered)ClcLft();
	if(MenuVerticalCentered)ClcTp();
	PosMenu(FrstCntnr,StartTop,StartLeft);
	IniFlg=1;
	Initiate();
	Creatd=1;
	if (AcrssFrms){
		ScLdAgainWin=ExpYes?ScLoc.document.body:ScLoc;
		ScLdAgainWin.onunload=UnLoaded}
	Trigger.onresize=Nav4?ReDoWhole:RePos;
	AfterBuild();
	if(MenuVerticalCentered=='static'&&!AcrssFrms)setInterval('KeepPos()',250);
	status='Menu ready for use'}

function KeepPos(){
	var TS=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.scrollTop:FrstLoc.document.body.scrollTop:FrstLoc.pageYOffset;
	if(TS!=StaticPos){
		var FCStyle=Nav4?FrstCntnr:FrstCntnr.style;
		FrstCntnr.OrgTop=StartTop+TS;StaticPos=TS;
		FCStyle.top=FrstCntnr.OrgTop+P_X}}

function ClcJus(){
	var a=BorderBtwnElmnts?1:2,b=BorderBtwnElmnts?BorderWidth:0;
	var Size=Math.round(((FrstWinWdth-a*BorderWidth)/NoOffFirstLineMenus)-b),i,j;
	for(i=1;i<NoOffFirstLineMenus+1;i++){j=eval('Menu'+i);j[5]=Size}
	StartLeft=0}

function ClcTrgt(){
	var TLoc=Nav4?FrstLoc.document.layers[TargetLoc]:DomYes?FrstLoc.document.getElementById(TargetLoc):FrstLoc.document.all[TargetLoc];
	StartTop=M_StrtTp;
	StartLeft=M_StrtLft;
	if(DomYes){
		while(TLoc){StartTop+=TLoc.offsetTop;StartLeft+=TLoc.offsetLeft;TLoc=TLoc.offsetParent}}
	else{	StartTop+=Nav4?TLoc.pageY:TLoc.offsetTop;StartLeft+=Nav4?TLoc.pageX:TLoc.offsetLeft}}

function ClcLft(){
	if(MenuCentered!='left'&&MenuCentered!='justify'){
		var Size=FrstWinWdth-(!Nav4?parseInt(FrstCntnr.style.width):FrstCntnr.clip.width);
		StartLeft=M_StrtLft;
		StartLeft+=MenuCentered=='right'?Size:Size/2}}

function ClcTp(){
	if(MenuVerticalCentered!='top'&&MenuVerticalCentered!='static'){
		var Size=FrstWinHght-(!Nav4?parseInt(FrstCntnr.style.height):FrstCntnr.clip.height);
		StartTop=M_StrtTp;
		StartTop+=MenuVerticalCentered=='bottom'?Size:Size/2}}

function PosMenu(CntnrPntr,Tp,Lt){
	RcrsLvl++;
	var Cmplnt=RcrsLvl==1?FCmplnt:SCmplnt;
	var LftXtra=(DomNav&&!Opr)||Cmplnt?LeftPaddng:0;
	var TpXtra=(DomNav&&!Opr)||Cmplnt?TopPaddng:0;
	var Topi,Lefti,Hori;
	var Cntnr=CntnrPntr;
	var Mmbr=Cntnr.FrstMbr;
	var CntnrStyle=!Nav4?Cntnr.style:Cntnr;
	var MmbrStyle=!Nav4?Mmbr.style:Mmbr;
	var PadL=Mmbr.value.indexOf('<')==-1?LftXtra:0;
	var PadT=Mmbr.value.indexOf('<')==-1?TpXtra:0;
	var MmbrWt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.width)+PadL:MmbrStyle.clip.width;
	var MmbrHt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.height)+PadT:MmbrStyle.clip.height;
	var CntnrWt=!Nav4?parseInt(CntnrStyle.width):CntnrStyle.clip.width;
	var CntnrHt=!Nav4?parseInt(CntnrStyle.height):CntnrStyle.clip.height;
	var SubTp,SubLt;
	if (RcrsLvl==1 && AcrssFrms)!MenuFramesVertical?Tp=FrstWinHght-CntnrHt+(Nav4?4:0):Lt=RightToLeft?0:FrstWinWdth-CntnrWt+(Nav4?4:0);
	if (RcrsLvl==2 && AcrssFrms)!MenuFramesVertical?Tp=0:Lt=RightToLeft?ScWinWdth-CntnrWt:0;
	if (RcrsLvl==2 && AcrssFrms){Tp+=VerCorrect;Lt+=HorCorrect}
	CntnrStyle.top=RcrsLvl==1?Tp+P_X:0;
	Cntnr.OrgTop=Tp;
	CntnrStyle.left=RcrsLvl==1?Lt+P_X:0;
	Cntnr.OrgLeft=Lt;
	if (RcrsLvl==1 && FirstLineHorizontal){
		Hori=1;Lefti=CntnrWt-MmbrWt-2*BorderWidth;Topi=0}
	else{	Hori=Lefti=0;Topi=CntnrHt-MmbrHt-2*BorderWidth}
	while(Mmbr!=null){
		MmbrStyle.left=Lefti+BorderWidth+P_X;
		MmbrStyle.top=Topi+BorderWidth+P_X;
		if(Nav4)Mmbr.CmdLyr.moveTo(Lefti+BorderWidth,Topi+BorderWidth);
		if(Mmbr.ChildCntnr){
			if(RightToLeft)ChldCntnrWdth=Nav4?Mmbr.ChildCntnr.clip.width:parseInt(Mmbr.ChildCntnr.style.width);
			if(Hori){	SubTp=Topi+MmbrHt+2*BorderWidth;
				SubLt=RightToLeft?Lefti+MmbrWt-ChldCntnrWdth:Lefti}
			else{	SubLt=RightToLeft?Lefti-ChldCntnrWdth+ChildOverlap*MmbrWt+BorderWidth:Lefti+(1-ChildOverlap)*MmbrWt+BorderWidth;
				SubTp=RcrsLvl==1&&AcrssFrms?Topi:Topi+ChildVerticalOverlap*MmbrHt}
			PosMenu(Mmbr.ChildCntnr,SubTp,SubLt)}
		Mmbr=Mmbr.PrvMbr;
		if(Mmbr){	MmbrStyle=!Nav4?Mmbr.style:Mmbr;
			PadL=Mmbr.value.indexOf('<')==-1?LftXtra:0;
			PadT=Mmbr.value.indexOf('<')==-1?TpXtra:0;
			MmbrWt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.width)+PadL:MmbrStyle.clip.width;
			MmbrHt=!Nav4?parseInt(MmbrStyle.height)+PadT:MmbrStyle.clip.height;
			Hori?Lefti-=BorderBtwnElmnts?(MmbrWt+BorderWidth):(MmbrWt):Topi-=BorderBtwnElmnts?(MmbrHt+BorderWidth):(MmbrHt)}}
	RcrsLvl--}

function Initiate(){
	if(IniFlg){	Init(FrstCntnr);IniFlg=0;
		if(ShwFlg)AfterCloseAll();ShwFlg=0}}

function Init(CntnrPntr){
	var Mmbr=CntnrPntr.FrstMbr;
	var MCStyle=Nav4?CntnrPntr:CntnrPntr.style;
	RcrsLvl++;
	MCStyle.visibility=RcrsLvl==1?M_Show:M_Hide;
	while(Mmbr!=null){
		if(Mmbr.Hilite){Mmbr.Hilite=0;if(KeepHilite)LowItem(Mmbr)}
		if(Mmbr.ChildCntnr) Init(Mmbr.ChildCntnr);
		Mmbr=Mmbr.PrvMbr}
	RcrsLvl--}

function ClearAllChilds(Pntr){
	var CPCCStyle;
	while (Pntr){
		if(Pntr.Hilite){
			Pntr.Hilite=0;
			if(KeepHilite)LowItem(Pntr);
			if(Pntr.ChildCntnr){
				CPCCStyle=Nav4?Pntr.ChildCntnr:Pntr.ChildCntnr.style;
				CPCCStyle.visibility=M_Hide;
				ClearAllChilds(Pntr.ChildCntnr.FrstMbr)}
			break}
		Pntr=Pntr.PrvMbr}}

function GoTo(){
	if(this.LinkTxt){
		status='';
		var HP=Nav4?this.LowLyr:this;
		LowItem(HP);
		this.LinkTxt.indexOf('javascript:')!=-1?eval(this.LinkTxt):DcLoc.location.href=this.LinkTxt}}

function HiliteItem(P){
	if(Nav4){
		if(P.ro)P.document.images[P.rid].src=P.ri2;
		else{	if(P.HiBck)P.bgColor=P.HiBck;
			if(P.value.indexOf('<img')==-1){
				P.document.write(P.Ovalue);
				P.document.close()}}}
	else{	if(P.ro){	var Lc=P.Level==1?FrstLoc:ScLoc;
			Lc.document.images[P.rid].src=P.ri2}
		else{	if(P.HiBck)P.style.backgroundColor=P.HiBck;
			if(P.HiFntClr)P.style.color=P.HiFntClr}}
	P.Hilite=1}

function LowItem(P){
	if(P.ro){	if(Nav4)P.document.images[P.rid].src=P.ri1;
		else{	var Lc=P.Level==1?FrstLoc:ScLoc;
			Lc.document.images[P.rid].src=P.ri1}}
	else{	if(Nav4){	if(P.LoBck)P.bgColor=P.LoBck;
			if(P.value.indexOf('<img')==-1){
				P.document.write(P.value);
				P.document.close()}}
		else{	if(P.LoBck)P.style.backgroundColor=P.LoBck;
			if(P.LwFntClr)P.style.color=P.LwFntClr}}}

function OpenMenu(){	
	if(!Loadd||!Creatd) return;
	var TpScrlld=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.scrollTop:ScLoc.document.body.scrollTop:ScLoc.pageYOffset;
	var LScrlld=ExpYes?SCmplnt?ScHtml.scrollLeft:ScLoc.document.body.scrollLeft:ScLoc.pageXOffset;
	var CCnt=Nav4?this.LowLyr.ChildCntnr:this.ChildCntnr;
	var ThisHt=Nav4?this.clip.height:parseInt(this.style.height);
	var ThisWt=Nav4?this.clip.width:parseInt(this.style.width);
	var ThisLft=AcrssFrms&&this.Level==1&&!FirstLineHorizontal?0:Nav4?this.Container.left:parseInt(this.Container.style.left);
	var ThisTp=AcrssFrms&&this.Level==1&&FirstLineHorizontal?0:Nav4?this.Container.top:parseInt(this.Container.style.top);
	var HP=Nav4?this.LowLyr:this;
	CurrntOvr=this;
	IniFlg=0;
	ClearAllChilds(this.Container.FrstMbr);
	HiliteItem(HP);
	if(CCnt!=null){
		if(!ShwFlg){ShwFlg=1;	BeforeFirstOpen()}
		var CCW=Nav4?this.LowLyr.ChildCntnr.clip.width:parseInt(this.ChildCntnr.style.width);
		var CCH=Nav4?this.LowLyr.ChildCntnr.clip.height:parseInt(this.ChildCntnr.style.height);
		var ChCntTL=Nav4?this.LowLyr.ChildCntnr:this.ChildCntnr.style;
		var SubLt=AcrssFrms&&this.Level==1?CCnt.OrgLeft+ThisLft+LScrlld:CCnt.OrgLeft+ThisLft;
		var SubTp=AcrssFrms&&this.Level==1?CCnt.OrgTop+ThisTp+TpScrlld:CCnt.OrgTop+ThisTp;
		if(MenuWrap){
			if(RightToLeft){
				if(SubLt<LScrlld)SubLt=this.Level==1?LScrlld:SubLt+(CCW+(1-2*ChildOverlap)*ThisWt);
				if(SubLt+CCW>ScWinWdth+LScrlld)SubLt=ScWinWdth+LScrlld-CCW}
			else{	if(SubLt+CCW>ScWinWdth+LScrlld)SubLt=this.Level==1?ScWinWdth+LScrlld-CCW:SubLt-(CCW+(1-2*ChildOverlap)*ThisWt);
				if(SubLt<LScrlld)SubLt=LScrlld}
			if(SubTp+CCH>TpScrlld+ScWinHght)SubTp=this.Level==1?SubTp=TpScrlld+ScWinHght-CCH:SubTp-CCH+(1-2*ChildVerticalOverlap)*ThisHt;
			if(SubTp<TpScrlld)SubTp=TpScrlld}
		ChCntTL.top=SubTp+P_X;ChCntTL.left=SubLt+P_X;ChCntTL.visibility=M_Show}
	status=this.LinkTxt}

function OpenMenuClick(){
	if(!Loadd||!Creatd) return;
	var HP=Nav4?this.LowLyr:this;
	CurrntOvr=this;
	IniFlg=0;
	ClearAllChilds(this.Container.FrstMbr);
	HiliteItem(HP);
	status=this.LinkTxt}

function CloseMenu(){
	if(!Loadd||!Creatd) return;
	if(!KeepHilite){
		var HP=Nav4?this.LowLyr:this;
		LowItem(HP)}
	status='';
	if(this==CurrntOvr){
		IniFlg=1;
		if(CloseTmr)clearTimeout(CloseTmr);
		CloseTmr=setTimeout('Initiate(CurrntOvr)',DissapearDelay)}}

function CntnrSetUp(Wdth,Hght,NoOff){
	var x=RcrsLvl==1?BorderColor:BorderSubColor;
	this.FrstMbr=null;
	this.OrgLeft=this.OrgTop=0;
	if(x)this.bgColor=x;
	if(Nav4){	this.visibility='hide';
		this.resizeTo(Wdth,Hght)}
	else{	if(x)this.style.backgroundColor=x;
		this.style.width=Wdth+P_X;
		this.style.height=Hght+P_X;
		this.style.fontFamily=FontFamily;
		this.style.fontWeight=FontBold?'bold':'normal';
		this.style.fontStyle=FontItalic?'italic':'normal';
		this.style.fontSize=FontSize+'pt';
		this.style.zIndex=RcrsLvl+Ztop}}

function MbrSetUp(MmbrCntnr,PrMmbr,WhatMenu,Wdth,Hght){
	var Location=RcrsLvl==1?FrstLoc:ScLoc;
	var MemVal=eval(WhatMenu+'[0]');
	var t,T,L,W,H,S;
	var a,b,c,d;
	var Cmplnt=RcrsLvl==1?FCmplnt:SCmplnt;
	var LftXtra=(DomNav&&!Opr)||Cmplnt?LeftPaddng:0;
	var TpXtra=(DomNav&&!Opr)||Cmplnt?TopPaddng:0;
	this.PrvMbr=PrMmbr;
	this.Level=RcrsLvl;
	this.LinkTxt=eval(WhatMenu+'[1]');
	this.Container=MmbrCntnr;
	this.ChildCntnr=null;
	this.Hilite=0;
	this.style.overflow='hidden';
	this.style.cursor=ExpYes&&(this.LinkTxt||(RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick))?'hand':'default';
	this.ro=0;
	if(MemVal.indexOf('rollover')!=-1){
		this.ro=1;
		this.ri1=MemVal.substring(MemVal.indexOf(':')+1,MemVal.lastIndexOf(':'));
		this.ri2=MemVal.substring(MemVal.lastIndexOf(':')+1,MemVal.length);
		this.rid=WhatMenu+'i';
		MemVal="<img src=""+this.ri1+"" name=""+this.rid+"" width=""+Wdth+"" height=""+Hght+"">"}
	this.value=MemVal;
	if(RcrsLvl==1){
		a=LowBgColor;
		b=HighBgColor;
		c=FontLowColor;
		d=FontHighColor}
	else{	a=LowSubBgColor;
		b=HighSubBgColor;
		c=FontSubLowColor;
		d=FontSubHighColor}
	this.LoBck=a;
	this.LwFntClr=c;
	this.HiBck=b;
	this.HiFntClr=d;
	this.style.color=this.LwFntClr;
	if(this.LoBck)this.style.backgroundColor=this.LoBck;
	this.style.textAlign=MenuTextCentered;
	if(eval(WhatMenu+'[2]'))this.style.backgroundImage="url('"+eval(WhatMenu+'[2]')+"')";
	if(MemVal.indexOf('<')==-1){
		this.style.width=Wdth-LftXtra+P_X;
		this.style.height=Hght-TpXtra+P_X;
		this.style.paddingLeft=LeftPaddng+P_X;
		this.style.paddingTop=TopPaddng+P_X}
	else{	this.style.width=Wdth+P_X;
		this.style.height=Hght+P_X}
	if(MemVal.indexOf('<')==-1&&DomYes){
		t=Location.document.createTextNode(MemVal);
		this.appendChild(t)}
	else this.innerHTML=MemVal;
	if(eval(WhatMenu+'[3]')&&ShowArrow){
		a=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?3:RightToLeft?6:0;
		S=Arrws[a];
		W=Arrws[a+1];
		H=Arrws[a+2];
		T=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?Hght-H-2:(Hght-H)/2;
		L=RightToLeft?2:Wdth-W-2;
		if(DomYes){

			t=Location.document.createElement('img');
			this.appendChild(t);
			t.style.position='absolute';
			t.src=S;

			t.style.width=W+P_X;
			t.style.height=H+P_X;
			t.style.top=T+P_X;
			t.style.left=L+P_X}
		else{	MemVal+="<div style='position:absolute; top:"+T+"; left:"+L+"; width:"+W+"; height:"+H+";visibility:inherit'><img src='"+S+"'></div>";
			this.innerHTML=MemVal}}
	if(ExpYes){this.onselectstart=CnclSlct;
		this.onmouseover=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick?OpenMenuClick:OpenMenu;
		this.onmouseout=CloseMenu;
		this.onclick=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick&&eval(WhatMenu+'[3]')?OpenMenu:GoTo	}
	else{	RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick?this.addEventListener('mouseover',OpenMenuClick,false):this.addEventListener('mouseover',OpenMenu,false);
		this.addEventListener('mouseout',CloseMenu,false);
		RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick&&eval(WhatMenu+'[3]')?this.addEventListener('click',OpenMenu,false):this.addEventListener('click',GoTo,false)}}

function NavMbrSetUp(MmbrCntnr,PrMmbr,WhatMenu,Wdth,Hght){
	var a,b,c,d;
	if(RcrsLvl==1){
		a=LowBgColor;
		b=HighBgColor;
		c=FontLowColor;
		d=FontHighColor}
	else {	a=LowSubBgColor;
		b=HighSubBgColor;
		c=FontSubLowColor;
		d=FontSubHighColor	}
	this.value=eval(WhatMenu+'[0]');
	this.ro=0;
	if(this.value.indexOf('rollover')!=-1){
		this.ro=1;
		this.ri1=this.value.substring(this.value.indexOf(':')+1,this.value.lastIndexOf(':'));
		this.ri2=this.value.substring(this.value.lastIndexOf(':')+1,this.value.length);
		this.rid=WhatMenu+'i';this.value="<img src='"+this.ri1+"' name='"+this.rid+"'>"}
	if(LeftPaddng&&this.value.indexOf('<')==-1&&MenuTextCentered=='left')this.value='&nbsp;'+this.value;
	if(FontBold)this.value=this.value.bold();
	if(FontItalic)this.value=this.value.italics();
	this.Ovalue=this.value;
	this.value=this.value.fontcolor(c);
	this.Ovalue=this.Ovalue.fontcolor(d);
	this.value=CntrTxt+"<font face='"+FontFamily+"' point-size='"+FontSize+"'>"+this.value+TxtClose;
	this.Ovalue=CntrTxt+"<font face='"+FontFamily+"' point-size='"+FontSize+"'>"+this.Ovalue+TxtClose;
	this.LoBck=a;
	this.HiBck=b;
	this.ChildCntnr=null;
	this.PrvMbr=PrMmbr;
	this.Hilite=0;
	this.visibility='inherit';
	if(this.LoBck)this.bgColor=this.LoBck;
	this.resizeTo(Wdth,Hght);
	if(!AcrssFrms&&eval(WhatMenu+'[2]'))this.background.src=eval(WhatMenu+'[2]');
	this.document.write(this.value);
	this.document.close();
	this.CmdLyr=new Layer(Wdth,MmbrCntnr);
	this.CmdLyr.Level=RcrsLvl;
	this.CmdLyr.LinkTxt=eval(WhatMenu+'[1]');
	this.CmdLyr.visibility='inherit';
	this.CmdLyr.onmouseover=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick?OpenMenuClick:OpenMenu;
	this.CmdLyr.onmouseout=CloseMenu;
	this.CmdLyr.captureEvents(Event.MOUSEUP);
	this.CmdLyr.onmouseup=RcrsLvl==1&&UnfoldsOnClick&&eval(WhatMenu+'[3]')?OpenMenu:GoTo;
	this.CmdLyr.LowLyr=this;
	this.CmdLyr.resizeTo(Wdth,Hght);
	this.CmdLyr.Container=MmbrCntnr;
	if(eval(WhatMenu+'[3]')&&ShowArrow){
		a=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?3:RightToLeft?6:0;
		this.CmdLyr.ImgLyr=new Layer(Arrws[a+1],this.CmdLyr);
		this.CmdLyr.ImgLyr.visibility='inherit';
		this.CmdLyr.ImgLyr.top=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?Hght-Arrws[a+2]-2:(Hght-Arrws[a+2])/2;
		this.CmdLyr.ImgLyr.left=RightToLeft?2:Wdth-Arrws[a+1]-2;
		this.CmdLyr.ImgLyr.width=Arrws[a+1];
		this.CmdLyr.ImgLyr.height=Arrws[a+2];
		ImgStr="<img src='"+Arrws[a]+"' width='"+Arrws[a+1]+"' height='"+Arrws[a+2]+"'>";
		this.CmdLyr.ImgLyr.document.write(ImgStr);
		this.CmdLyr.ImgLyr.document.close()}}

function CreateMenuStructure(MName,NumberOf){
	RcrsLvl++;
	var i,NoOffSubs,Mbr,Wdth=0,Hght=0;
	var PrvMmbr=null;
	var WMnu=MName+'1';
	var MenuWidth=eval(WMnu+'[5]');
	var MenuHeight=eval(WMnu+'[4]');
	var Location=RcrsLvl==1?FrstLoc:ScLoc;
	if (RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal){
		for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
			WMnu=MName+eval(i);
			Wdth=eval(WMnu+'[5]')?Wdth+eval(WMnu+'[5]'):Wdth+MenuWidth}
		Wdth=BorderBtwnElmnts?Wdth+(NumberOf+1)*BorderWidth:Wdth+2*BorderWidth;Hght=MenuHeight+2*BorderWidth}
	else{	for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
			WMnu=MName+eval(i);
			Hght=eval(WMnu+'[4]')?Hght+eval(WMnu+'[4]'):Hght+MenuHeight}
		Hght=BorderBtwnElmnts?Hght+(NumberOf+1)*BorderWidth:Hght+2*BorderWidth;Wdth=MenuWidth+2*BorderWidth}
	if(DomYes){
		var MmbrCntnr=Location.document.createElement("div");
		MmbrCntnr.style.position='absolute';
		MmbrCntnr.style.visibility='hidden';
		Location.document.body.appendChild(MmbrCntnr)}
	else{	if(Nav4) var MmbrCntnr=new Layer(Wdth,Location)
		else{	WMnu+='c';
			Location.document.body.insertAdjacentHTML("AfterBegin","<div id='"+WMnu+"' style='visibility:hidden; position:absolute;'></div>");
			var MmbrCntnr=Location.document.all[WMnu]}}
	MmbrCntnr.SetUp=CntnrSetUp;
	MmbrCntnr.SetUp(Wdth,Hght,NumberOf);
	if(Exp4){	MmbrCntnr.InnerString='';
		for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
			WMnu=MName+eval(i);
			MmbrCntnr.InnerString+="<div id='"+WMnu+"' style='position:absolute;'></div>"}
		MmbrCntnr.innerHTML=MmbrCntnr.InnerString}
	for(i=1;i<NumberOf+1;i++){
		WMnu=MName+eval(i);
		NoOffSubs=eval(WMnu+'[3]');
		Wdth=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?eval(WMnu+'[5]')?eval(WMnu+'[5]'):MenuWidth:MenuWidth;
		Hght=RcrsLvl==1&&FirstLineHorizontal?MenuHeight:eval(WMnu+'[4]')?eval(WMnu+'[4]'):MenuHeight;
		if(DomYes){
			Mbr=Location.document.createElement("div");
			Mbr.style.position='absolute';
			Mbr.style.visibility='inherit';
			MmbrCntnr.appendChild(Mbr)}
		else Mbr=Nav4?new Layer(Wdth,MmbrCntnr):Location.document.all[WMnu];
		Mbr.SetUp=Nav4?NavMbrSetUp:MbrSetUp;
		Mbr.SetUp(MmbrCntnr,PrvMmbr,WMnu,Wdth,Hght);
		if(NoOffSubs) Mbr.ChildCntnr=CreateMenuStructure(WMnu+'_',NoOffSubs);
		PrvMmbr=Mbr}
	MmbrCntnr.FrstMbr=Mbr;
	RcrsLvl--;
	return(MmbrCntnr)}

function CreateMenuStructureAgain(MName,NumberOf){
	var i,WMnu,NoOffSubs,PrvMmbr,Mbr=FrstCntnr.FrstMbr;
	RcrsLvl++;
	for(i=NumberOf;i>0;i--){
		WMnu=MName+eval(i);
		NoOffSubs=eval(WMnu+'[3]');
		PrvMmbr=Mbr;
		if(NoOffSubs)Mbr.ChildCntnr=CreateMenuStructure(WMnu+'_',NoOffSubs);
		Mbr=Mbr.PrvMbr}
	RcrsLvl--}</script>
	<!--
  	This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
  	Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
	-->


Các hiệu ứng tương tự
- Siêu trình đơn định hướng khi rê chuột
- Các trình đơn dạng thẻ hữu ích
- Trên 30 trình đơn định hướng với framework


Một vài nhãn tương tự: trình đơn, nhiều tầng, hiển thị, phía trái, rê chuột
Bạn có thể xem thêm nhiều JavaScript khác về Trình đơnTrình đơn nhiều cấp
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Bookmarks

Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Vấn đề về Javascript ??? mn2so4 Web Development 2 26-06-2009 00:08
[Help] Lính mới Javascript, xin nhờ các cao thủ chỉ giáo! aleale Web Development 7 06-06-2009 15:38
tự tạo bản đồ bằng javascript duytran31187 Web Development 5 27-04-2009 22:03
Hỏi về Javascript KOL Web Development 3 24-04-2009 17:53
cần giúp đỡ về lỗi JavaScript huynhminhtuan Web Development 3 01-04-2009 18:50Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 22:41
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger