View Single Post
  #1  
Old 30-09-2012, 02:21
o0o_khoaphp_o0o o0o_khoaphp_o0o vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Banned
 
Tham gia ngày: May 2008
Tuổi: 33
Bài gởi: 1,362
Thanks: 22
Thanked 1,810 Times in 383 Posts
Lập trình iphone - Write & Read Text File - Ghi và Đọc dữ liệu vào file Text

Code sau giúp lưu chuỗi từ ứng dụng vào 1 file text, cũng như đọc dữ liệu từ file text hiển thị ra ứng dụng.

Lưu ý: Code sau đọc dữ liệu từ bộ nhớ của máy iphone thật (không phải mainbundle). Do đó có thể chạy tốt trên máy iPhone thật.

A - Hàm ghi dữ liệu vào file text:

PHP Code:
-(void)writeTextToFile:(NSString *)fileName content:(NSString *)content
{
    
NSArray *paths NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectoryNSUserDomainMaskYES);
    
NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0];
    
NSString *path = [documentsDirectory stringByAppendingPathComponent:fileName];
    

    if (![[
NSFileManager defaultManagerfileExistsAtPath:path]){
        [[
NSData datawriteToFile:path atomically:YES];
    } 
    
    
NSFileHandle *handle = [NSFileHandle fileHandleForWritingAtPath:path];
    [
handle truncateFileAtOffset:[handle seekToEndOfFile]];
    [
handle writeData:[content dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];

B - Hàm đọc dữ liệu từ file text:

PHP Code:
-(NSString *)readTextFromFile:(NSString *)fileName
{
    
NSArray *paths NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectoryNSUserDomainMaskYES);
    
NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0];
    
NSString *path = [documentsDirectory stringByAppendingPathComponent:fileName];
    
NSLog(@"%@"path);
    
NSString *kq =  [[NSString alloc]initWithContentsOfFile:path encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
    return 
kq;

C - Cách sử dụng:

PHP Code:
[self writeTextToFile:@"account.txt" content:@"khoaphp&nhatnghe\n"];
NSString *abc = [self readTextFromFile:@"account.txt"];
NSLog(@"%@"abc); 
Trả Lời Với Trích Dẫn
Những người sau đây đã gửi lời cảm ơn o0o_khoaphp_o0o vì bài viết hữu ích này: