Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Lập trình iphone - Write & Read Text File - Ghi và Đọc dữ liệu vào file Text (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=477774)

o0o_khoaphp_o0o 30-09-2012 02:21

Lập trình iphone - Write & Read Text File - Ghi và Đọc dữ liệu vào file Text
 
Code sau giúp lưu chuỗi từ ứng dụng vào 1 file text, cũng như đọc dữ liệu từ file text hiển thị ra ứng dụng.

Lưu ý: Code sau đọc dữ liệu từ bộ nhớ của máy iphone thật (không phải mainbundle). Do đó có thể chạy tốt trên máy iPhone thật.

A - Hàm ghi dữ liệu vào file text:

PHP Code:

-(void)writeTextToFile:(NSString *)fileName content:(NSString *)content
{
    
NSArray *paths NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectoryNSUserDomainMaskYES);
    
NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0];
    
NSString *path = [documentsDirectory stringByAppendingPathComponent:fileName];
    

    if (![[
NSFileManager defaultManagerfileExistsAtPath:path]){
        [[
NSData datawriteToFile:path atomically:YES];
    } 
    
    
NSFileHandle *handle = [NSFileHandle fileHandleForWritingAtPath:path];
    [
handle truncateFileAtOffset:[handle seekToEndOfFile]];
    [
handle writeData:[content dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];


B - Hàm đọc dữ liệu từ file text:

PHP Code:

-(NSString *)readTextFromFile:(NSString *)fileName
{
    
NSArray *paths NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectoryNSUserDomainMaskYES);
    
NSString *documentsDirectory = [paths objectAtIndex:0];
    
NSString *path = [documentsDirectory stringByAppendingPathComponent:fileName];
    
NSLog(@"%@"path);
    
NSString *kq =  [[NSString alloc]initWithContentsOfFile:path encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
    return 
kq;


C - Cách sử dụng:

PHP Code:

[self writeTextToFile:@"account.txt" content:@"khoaphp&nhatnghe\n"];
NSString *abc = [self readTextFromFile:@"account.txt"];
NSLog(@"%@"abc); 


bao1234 30-09-2013 22:59

Lập trình iphone - Write & Read Text File - Ghi và Đọc dữ liệu vào file Text
 
cảm ơn bạn rất nhiều

thamtutamlong1 06-11-2013 15:18

cảm ơn bạn bài viết rất dễ hiểu
_____________________
p/s: cong ty tham tu|dich vu tham tu|tham tu bac ninh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:14

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger