Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Lập trình iPhone - Hướng dẫn TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA CÁC VIEW (Pass Data) (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=399808)

o0o_khoaphp_o0o 26-06-2012 13:30

Lập trình iPhone - Hướng dẫn TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA CÁC VIEW (Pass Data)
 
TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA CÁC VIEW

Yêu cầu: Thiết kế ứng dụng gồm 2 view: NhatNgheViewController XuLyViewController
- NhatNgheViewController có 1 textfield.
- XuLyViewController có 1 label.
- Khách hàng nhập họ tên trong textfield, click nút Truyền dữ liệu. Viết code chuyển màn hình sang XuLyViewController, đồng thời hiện ra tên mà khách đã nhập.

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image001.pnghttp://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image003.png

B1: Tạo project mới tên PassData, có dạng Single View
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image005.png

B2: Mở file NhatNgheViewController.xib, kéo 1 textfield và 1 button vào ứng dụng
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image007.png

B3: Ánh xạ vào file NhatNgheViewController.h
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image009.png

B4: Tạo View thứ 2, view này sẽ nhận dữ liệu từ NhatNgheViewController.xib
- Click phải PassData, chọn New File
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image011.png

- Chọn Objective-C class
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image013.png

* Class: XuLyViewController
* Subclass of: UIViewController
* Check vào ô With XIB for user interface
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image015.png

B5 : Chọn file XuLyViewController.xib, kéo 1 label vào trong ứng dụng
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image017.png

B6: Ánh xạ label này vào XuLyViewController.h, label này sẽ hiển thị dữ liệu nhập từ NhatNgheViewController
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image019.png

B7: Trong file XuLyViewController.h, khai báo biến hoten. Biến này sẽ có giá trị là dữ liệu khách hàng nhập từ trang NhatNgheViewController
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image021.png

B8: Mở file XuLyViewController.m, viết code cho hàm viewDidLoad.
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image023.png

B9: Mở file NhatNgheViewController.m, viết code cho hàm truyenDuLieu.

Hàm này có 3 nhiệm vụ:

- Khởi tạo 1 biến có dạngXuLyViewController, tên biến là xuly

- Lấy chuỗi khách hàng nhập từ textfield txtHoTen, và gán cho xuly.hoten

- Hiện XuLyViewConrtroller lên màn hình ứng dụng.

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/p...a/image025.png

Build ứng dụng và xem kết quả.

hanyu279 27-07-2012 20:45

giờ mình muốn truyền ngược lại thì làm thế nào ak ?

tuyenbk2009 12-10-2013 10:35

view thứ nhất mình có 2 textview( text1.text,text2.text--> mình muốn truyền qua 2 lable hiển thị (lbl1.text, lbl2.text) sao cho: text1.text = lbl1.text, text2.text = lbl2.text . thì làm sao mọi người?
thank!

thamtutamlong1 21-10-2013 15:53

bạn nói vậy vẫn chưa sát với vấn đề lắm giả sử Truyền ngược lại ngĩa là sao? lấy dữ liệu ở đâu mà truyền qua textbox. tham tu binh thuan


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:39

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger