Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Lập trình iPhone - Đối tượng NSMutableArray (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=394596)

o0o_khoaphp_o0o 21-06-2012 11:19

Lập trình iPhone - Đối tượng NSMutableArray
 
Đối tượng NSMutableArray

I - Giới thiệu:

NSMutableArray là dối tượng dùng để quản lý 1 danh sách các đối tượng. NSMutableArray cho phép thêm, xoá, hoặc tính toán, thao tác trên các phần tử trong mảng.

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/nsmutablearray.png


II - Các thao tác trong NSMutableArray

A - Khởi tạo mảng:
+ arrayWithCapacity:
– initWithCapacity:

B- Chèn thêm phần tử vào mảng:
– addObject:
– addObjectsFromArray:
– insertObject:atIndex:
– insertObjects:atIndexes:

C - Xoá phần tử mảng:
– removeAlltrongObjects
– removeLastObject
– removeObject:
– removeObject:inRange:
– removeObjectAtIndex:
– removeObjectsAtIndexes:
– removeObjectIdenticalTo:
– removeObjectIdenticalTo:inRange:
– removeObjectsInArray:
– removeObjectsInRange:
– removeObjectsFromIndices:numIndices:

D- Thay đổi phần tử trong mảng:
– replaceObjectAtIndex:withObject:
– replaceObjectsAtIndexes:withObjects:
– replaceObjectsInRange:withObjectsFromArray:range:
– replaceObjectsInRange:withObjectsFromArray:
– setArray:

E- Sắp xếp phần tử trong mảng:
– exchangeObjectAtIndex:withObjectAtIndex:
– sortUsingDescriptors:
– sortUsingComparator:
– sortWithOptions:usingComparator:
– sortUsingFunction:context:
– sortUsingSelector:

III - Sử dụng:

1 - Khởi tạo mảng:

NSMutableArray *monhoc;

2 - Khởi tạo mảng với phần tử cho trước:

PHP Code:

NSMutableArray *monhoc = [[NSMutableArray alloc]initWithObjects:
                               @
"Web Doanh Nghiệp",
                               @
"Joomla",
                               @
"Lập trình Android",
                               @
"Lập trình iPhone"
                               
nil ]; 

3 - Đếm số phần tử trong mảng:

PHP Code:

int sopt = [monhoc count];
NSLog(@"%i"sopt); 

4 - Truy cập phần tử thứ n:

PHP Code:

NSString *phantuthu3;
phantuthu3 = [monhoc objectAtIndex:3];  
// Lập trình iPhone 

5 - Thêm phần tử:

[monhoc addObject:@"Lập trình Game trên iPhone"];
// tự động monhoc tăng thêm 1 phần tử nữa

6 - Xoá phần tử khỏi mảng:

PHP Code:

[monhoc removeObjectAtIndex:2];
 
// Xoá khỏi mảng Lập trình Android 


7- Duyệtphần tử trong mảng :

PHP Code:

int sopt = [monhoc count];
    
for( 
int i sopt i++ ){
   
NSLog(@"%@", [monhoc objectAtIndex:i] );nickykiet83 21-06-2012 16:23

Phải học bài này xong mới làm cái game Tic Tac Toe được. Nếu không thì If ... else ... mỏi tay!

Cám ơn thầy KHoa!

dinhtrung_cntt 15-09-2012 23:15

Thầy ơi. muốn làm cho cái lá bài bay bay thì dùng j nhỉ?...thầy nói tư khóa để em tìm hiểu trên google dc ko a..e cám ơn thầy nhiều :)


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 22:17

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger