Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   LẬP TRÌNH iOS (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=154)
-   -   Lập trình iPhone - Đối tượng UIAlertView - Hiển thị hộp thông báo và nhập liệu. (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=391411)

o0o_khoaphp_o0o 19-06-2012 01:43

Lập trình iPhone - Đối tượng UIAlertView - Hiển thị hộp thông báo và nhập liệu.
 
UIAlertView

I – Giới thiệu:

Dùng class UIAlertView để hiển thị nội dung thông báo cho người dùng, hoặc dùng để cho khách hàng nhập liệu

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...w/image001.pnghttp://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...w/image003.png

II – Cấu trúc:

A – Khởi tạo đối tượng UIAlertView

– initWithTitle:message:delegate:cancelButtonTitle:otherButton Titles:

B – Gán thuộc tính cho UIAlertView

• delegate property
• alertViewStyle property
• title property
• message property
• visible property

C – Cấu hình các button bên trong UIAlertView

• – addButtonWithTitle:
• numberOfButtons property
• – buttonTitleAtIndex:
• – textFieldAtIndex:
• cancelButtonIndex property
• firstOtherButtonIndex property

D – Gọi 1 UIAlertView

– show

D – Hủy 1 UIAlertView

– dismissWithClickedButtonIndex:animated:

E – Thuộc tính của UIAlertView

alertViewStyle : Kiểu của 1 alert view khi hiển thị trên ứng dụng
cancelButtonIndex: Vị trí của nút Cancel trên UIAlertView
delegate: Đối tượng nhận giá trị từ UIAlertView, thường có giá trị là nil
firstOtherButtonIndex: Giá trị của nút đầu tiên bên trong UIAlertView. Giá trị này mặc định là 0
numberOfButtons: Tổng số lượng button bên trong 1 UIAlertView
title: Tiêu đề của UIAlertView, mỗi view có 1 title duy nhất
visible: Nếu có giá trị là YES, View sẽ được hiển thị cho người dùng thấy, ngược lại là NO


F – Các hàm hỗ trợ


addButtonWithTitle: Thêm button vào trong View với title cho trước. Hàm này trả về mã giá trị của nút vừa thêm
buttonTitleAtIndex: Trả về title của 1 button trong AlertView
dismissWithClickedButtonIndex: Vô hiệu hóa 1 button trong AlertView
initWithTitle:message:delegate:cancelButtonTitle:otherButton Titles: Khởi tạo 1 đối tượng UIAlertView
textFieldAtIndex: Truy cập đến 1 textfied nào đó bên trong UIAlertView. Thường dùng để lấy giá trị khách hàng nhập vào.

G – Các kiểu UIAlertView

1 - UIAlertViewStylePlainTextInput
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...w/image005.png

2 – UIAlertViewStyleSecureTextInput

http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...w/image007.png

3 – UIAlertViewStyleLoginAndPasswordInput
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...w/image009.gif

4 – UIAlertViewStyleDefault
http://khoapham.vn/nhatnghe/iphone/u...w/image001.png

III - Cách sử dụng:

B1: Khai báo trong file .h

PHP Code:

UIAlertView *thongbao3


B2: Khai báo code gọi UIAlertView trong file .m

PHP Code:

thongbao3 = [[UIAlertView alloc]

    
initWithTitle:@"TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ" 
    
    
message:@"Đăng nhập kho tài liệu của Nhất Nghệ" 

    
delegate:self
 
    cancelButtonTitle
:@"Thoát"
 
    
otherButtonTitles:@"Đăng nhập"nil

];

thongbao3.alertViewStyle UIAlertViewStyleLoginAndPasswordInput;    

[
thongbao3 show]; 

B3: Viết code truy cập giá trị bên trong các UIAlertView

PHP Code:

-(void)alertView:(UIAlertView *) alertView clickedButtonAtIndex:(NSIntegerbuttonIndex
{

    if( 
alertView == thongbao3 ){
        if(
buttonIndex==1){
            
NSString *un = [[alertView textFieldAtIndex:0text];
            
NSString *pa = [[alertView textFieldAtIndex:1text];
            
NSLog(@"Username:%@",un);
             
NSLog(@"Password":%@",pa ); 
        }
        
        }
thamtutamlong1 06-11-2013 15:40

nhìn qua cũng đơn giản nhỉ. cảm ơn bạn đã share

_________________
tham tu an giang | tham tu bac ninh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:27

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger