Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ

Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính Nhất Nghệ (http://www.nhatnghe.com/forum/index.php)
-   [ CISCO ] Thảo luận chung (http://www.nhatnghe.com/forum/forumdisplay.php?f=14)
-   -   [Help] Lỗi quay PPPoE trên thiết bị Cisco 1921 (http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=827892)

phatdo18111992 20-10-2015 19:35

Lỗi quay PPPoE trên thiết bị Cisco 1921
 
Dear Anh/Chị Nhất Nghệ,
Hiện tại em có thiết bị Router Cisco 1921 quay PPPoE kết nối với nhà mạng VNPT (chạy được 1 năm trời hơn) thì hôm nay bị lỗi và không kết nối PPPoE được. :JFBQ00153070129A:
Em đã kiểm tra với nhà mạng thì kết nối PPPoE vẫn bình thường (thử dial trên thiết bị khác hoặc trực tiếp trên laptop thì bình thường).
Em cũng đã reset factory default con Cisco nhưng vẫn bị lỗi y chang
Đây là một số log debug lỗi từ thiết bị, Anh/Chị giúp em troubleshoot giúp với ạ.
Trích:

Oct 20 08:47:28.039: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1
Oct 20 08:47:28.047: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 08:47:28.047: Vi2 PPP: Sending cstate UP notification
Oct 20 08:47:28.047: Vi2 PPP: Processing CstateUp message
Oct 20 08:47:28.055: PPP: Alloc Context [305CEBF4]
Oct 20 08:47:28.055: ppp1 PPP: Phase is ESTABLISHING
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 PPP: Using dialer call direction
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 PPP: Treating connection as a callout
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 PPP: Session handle[5A000001] Session id[1]
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: Event[OPEN] State[Initial to Starting]
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: O CONFREQ [Starting] id 1 len 14
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.055: Vi2 LCP: Event[UP] State[Starting to REQsent]
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 50 len 18
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 50 len 8
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 1 len 8
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 14
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.127: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 51 len 18
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 51 len 8
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 2 len 8
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 3 len 14
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 52 len 18
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 52 len 8
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 3 len 8
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 4 len 14
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.131: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 53 len 18
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 53 len 8
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 4 len 8
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 5 len 14
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 54 len 18
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: O CONFNAK [REQsent] id 54 len 8
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: MRU 1500 (0x010405DC)
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 5 len 8
Oct 20 08:47:28.135: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 6 len 14
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 20 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 55 len 18
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: Sent too many CONFNAKs. Switch to CONFREJ
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: O CONFREJ [REQsent] id 55 len 8
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq-] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: I CONFREJ [REQsent] id 6 len 8
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 7 len 14
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[REQsent to REQsent]
Oct 20 08:47:28.139: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 16 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 56 len 14
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: O CONFACK [REQsent] id 56 len 14
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: MagicNumber 0x74CD22AF (0x050674CD22AF)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: Event[Receive ConfReq+] State[REQsent to ACKsent]
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: I CONFREJ [ACKsent] id 7 len 8
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 8 len 14
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[ACKsent to ACKsent]
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: I CONFREJ [ACKsent] id 8 len 8
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 9 len 14
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.143: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[ACKsent to ACKsent]
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: I CONFREJ [ACKsent] id 9 len 8
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: O CONFREQ [ACKsent] id 10 len 14
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: MagicNumber 0x67BBB68D (0x050667BBB68D)
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: Event[Receive ConfNak/Rej] State[ACKsent to ACKsent]
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 10 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: I CONFREJ [ACKsent] id 10 len 8
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: Received too many CONFREJs. Closing CP
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 PPP DISC: LCP failed to negotiate
Oct 20 08:47:28.147: PPP: NET STOP send to AAA.
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: O TERMREQ [ACKsent] id 11 len 4
Oct 20 08:47:28.147: Vi2 LCP: Event[CLOSE] State[ACKsent to Closing]
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 PPP: I pkt type 0xC021, datagramsize 6 link[ppp]
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 LCP: I TERMACK [Closing] id 11 len 4
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 LCP: Event[Receive TermAck] State[Closing to Closed]
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 LCP: Event[DOWN] State[Closed to Initial]
Oct 20 08:47:28.151: Vi2 PPP: Phase is DOWN
Oct 20 08:47:28.151: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi2 unbound from profile Di1
Oct 20 08:47:28.155: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to down
Trích:

Oct 20 10:07:56.587: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1
Oct 20 10:07:56.591: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
Oct 20 10:07:58.799: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi2 unbound from profile Di1
Oct 20 10:07:58.803: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to down
Mong Anh/Chị Nhất Nghệ hỗ trợ em xử lý với ạ.

khoamack1 07-05-2019 10:14

bạn đã có cách giải quyết chưa, hiện tại mình cũng bị tình trạng y như bạn, nếu bạn giải quyết được rồi thì giúp mình với. thank

cute1 10-05-2019 13:02

hỏi kỹ lại nhà cung cấp có thay đổi cấu hình hoạc thiết bị từ access switch cung cấp dịch vụ đến bras. tạo server pppoe để test xác định, từ đó hai bên dưa ra pa sử lý sự cố


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:25

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Ad Management by RedTyger